Šeron IPARD Stoun

Strpljenje je ključna reč. Strpljenje za pripremu ogromne dokumentacije, prijavu, ocenu državnih činovnika, mučne pregovore sa bankom oko kredita, kupovinu mehanizacije, nekoliko kontrola na terenu. I tada sledi povraćaj novca. Možda.

Kakva je sličnost između Šeron Stoun i novca iz IPARDA? I jedno i drugo možeš da dobiješ. U teoriji.

Ovaj fazon poslednjih dana kruži među našim seljacima. Kažu da u svakom vicu ima pola istine, inače ne bi bio vic.

Ni jednoj zemlji koja je kroz sve ovo prošla na početku nije lako išlo, pa neće ni nama. Zato treba biti strpljiv. Pitanje je samo da li seljaci izmučeni petogodišnjom niskom cenom ratarskih (pa i drugih) proizvoda kao i ekstremnom lanjskom sušom „imaju prostora“ za strpljenje.

Raspisan prvi poziv za IPARD // Konkurs za traktore iz IPARD-a

Koja dokumentacija je potrebna za IPARD?

Nakon svega toga bi trebalo da se pripreme za ogromnu dokumentaciju za povraćaj novca. Evo šta, najvećim delom, od „papira“ poljoprivrednici moraju da pripreme (dokumentacija za zadruge i preduzeća je daleko obimnija):

1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklurobe;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu,odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugogpostupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,
16) fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja,
17) izjavu dobavljača da je isporučeni traktor nov.

Prevelika očekivanja od IPARDA

Da li da se u sve ovo upuštam?

Dakle, IPARD je konačno, počeo. Kao lakmus papir pokazaće se koliko su naša administracija i poljoprivrednici spremni za ova program. Pošto su iz „igre“ isključeni „veliki“ postoji realna opasnost da naša zemlja „povuče“ manje novca od zemalja u okruženju.

Prve dve odluke su pred poljoprivrednicima.

Ako stanu na startnu ravan, moraće da „prelome“ sledeće:

Da li da angažujem agenciju? Ako je angažujem, da li da je platim delimično na početku ili da čekam da novac iz IPARDA „legne“ na račun? Dakle, seljacima će trebati i pregovaračkih veština.

A 26. februar je blizu.

Foto: Austin Keys / Flickr

Izvor:  agroklub.rs   Autor Đorđe Simović

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*