РФВ- Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства са каматом већ од 1%

РФВ- Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства са каматом већ од 1%

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности a у циљу подстицања запошљавања.

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година живота.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање обртних средстава.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: од 300.000,00 до 5.000.000,00 динара
 2. примена валутне клаузуле
 3. каматна стопа:
  – 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
  – 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 4. каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен
 5. рок враћања транши кредита: 9 месеци од дана реализације кредите
 6.  период раположивости: 36 месеци од дана прве реализације кредита при чему корисник може користити нову траншу након потпуног измирења обавезе по претходној транши
 7. обрачун и плаћање камате: квартално
 8. обезбеђење кредита: две личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са меничним овлашћењем, гаранција пословне банке или хипотека заложно право првог реда или нижег уколико је Фонд једини хипотекарни поверилац на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%.

Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта. Фонд је дужан да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта, уколико по првобитној процени вредност премашује износ од 10.000 ЕУР по хектару. Додатна процена се има извршити о трошку подносиоца захтева.

Уколико клијент припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је најмање јемство једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке као додатним инструментом обезбеђења.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

Документацију која се подноси на конкурс преузмите ОВДЕ.

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*